در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - طیب نیا: بالاترین رشد اقتصادی درتمامی منطقه متعلق به ایران خواهد بود