در حال انتقال به آدرس درخواستی

پوتین :این حادثه تبعات سنگینی برای روابط بین روسیه و ترکیه خواهد داشت