در حال انتقال به آدرس درخواستی

رویترز:‌ اتحادیه اروپا دفتر نمایندگی در تهران باز می‌کند