در حال انتقال به آدرس درخواستی

دبیرکل جامعه اصناف و بازار: احمدی نژاد یک نفوذی است/ او عوض نشده و تنها منتظر یک فرصت است