در حال انتقال به آدرس درخواستی

تحلیل معاون اقتصادی گروه بهمن از تاثیر کشف قیمت "خدیزل" احتمال افزایش 30 ریالی سود برآوردی...