در حال انتقال به آدرس درخواستی

سایپا 3.9 هزار میلیارد تومانی شد و تعهد داد و آماده بازگشت به بورس شد