در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - مدیر شرکت انگلیسی: اروپا منتظر لغو تحریم های ایران بود