در حال انتقال به آدرس درخواستی

یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو از بدهی های بابک زنجانی پرداخت شد