در حال انتقال به آدرس درخواستی

گنجور » مولوی » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش 19 - افتادن شغال در خم رنگ و رنگین شدن و دعوی...