در حال انتقال به آدرس درخواستی

نارضایتی برخی از مجتمع های پتروشیمی از نرخ خوراک 8.5 سنت / شرکت های خارجی این نرخ را مناسب می دانند...