در حال انتقال به آدرس درخواستی

برنامه های "ونفت" جهت واگذاری پروژه نفت قشم و مشارکت با شرکت های اروپایی