در حال انتقال به آدرس درخواستی

واکنش و تخمین سهامداران از حضور امروز وزیر اقتصاد در سازمان بورس