در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - تولید ٤٦ میلیارد مترمکعب گاز از پارس جنوبی