در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - آژانس بین المللی انرژی: ایران به تثبت بازار جهانی نفت کمک کرده است