در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - تفاهم بزرگترین شرکت دارویی اروپا برای انتقال فناوری تولید داروهای حیاتی به ایران