در حال انتقال به آدرس درخواستی

کاخ سفيد، قوانين جديد صدر رواديد را براي راضي کردن ايران معلق کرد