در حال انتقال به آدرس درخواستی

مدیرعامل سرمایه گذاری بهمن در گفت وگو با فارس خبر داد: توافق شفاهی با شهرداری تهران برای زمین120...