در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - بازگشت بزرگترین شریك اروپایی ایران؛ روابط تهران-رم الگویی برای غرب