در حال انتقال به آدرس درخواستی

از گردنۀ خطرناک در اقتصاد عبور کردیم / پیروزی در مذاکرات،جناحی نیست / رقیبان نگران نباشند