در حال انتقال به آدرس درخواستی

تک عاملی که افت 94 واحدی شاخص بورس را رقم زد