در حال انتقال به آدرس درخواستی

زیرمجموعه مهم سایپا مجمع فوق العاده برای افزایش سرمایه را لغو کرد