در حال انتقال به آدرس درخواستی

روابط مستحکم ایران و کشورهای عرب خلیج فارس برسر مسائل جزیی خدشه دار نمی شود