در حال انتقال به آدرس درخواستی

هنر، از اموری است که فقه باید به آن بپردازد / اسلام نه تنها هنر را قبول دارد بلکه به آن تشویق نیز...