در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - اوباما:درماه های آینده شرکت ها درک خواهند کرد مبادلات باایران ریسک ندارد