در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - ضرورت مشارکت بخش خصوصی با خارجی‌ها/ دولت تاجر خوبی نیست