در حال انتقال به آدرس درخواستی

ظریف و وزیر خارجه عربستان تمام مدت در وین جر و بحث کردند / بعضی اوقات صدای این دو بالا می رفت / یکی...