در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - عقد قرارداد مرسدس بنز وZF آلمان با صنایع آذربایجان دستاورد برجام است