در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر خارجه آمریکا: توافق هسته ای ظرف 3 روز آینده اجرایی می شود