در حال انتقال به آدرس درخواستی

عملیات روسازی بتنی در 40 کیلومتر از محور گناباد ـ قاین ـ بیرجند آغاز شد