در حال انتقال به آدرس درخواستی

قیمت نفت می تواند از ٦٠ دلار فراتر رود