در حال انتقال به آدرس درخواستی

رشد 826 واحدی و عبور پر قدرت شاخص از دو سطح مقاومتی