در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - خوراک پتروشیمی ها ارزان است/ تصمیمات دولت برای خروج از رکود به زودی اعلام می شود