در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - فرانس 24: پیام روحانی به اروپا؛ درهای ایران برای تجارت باز است