در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - لهستان: دو میلیون بشکه نفت از ایران خریدیم