در حال انتقال به آدرس درخواستی

زمان عرضه اولیه زیرمجموعه پارسان مشخص شد/ واگذاری 5درصدی"حپارسا"