در حال انتقال به آدرس درخواستی

جان کری از مقامات ایرانی تشکر کرد