در حال انتقال به آدرس درخواستی

شورای همکاری خلیج فارس درباره هجوم به سفارت عربستان در تهران واکنش نشان داد