در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - نخستین مشعل فازهای ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی روشن شد