در حال انتقال به آدرس درخواستی

عربستان سعودی سفیر ایران را احضار کرد