در حال انتقال به آدرس درخواستی

الف - ايران به زودي قراردادهاي جديد نفتي خود را معرفي مي کند