در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - معافیت مالیاتی انجام افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی