در حال انتقال به آدرس درخواستی

فارس گزارش می‌دهد سفر هیأت پاکستانی برای مذاکره خرید گاز از ایران، به زودی