در حال انتقال به آدرس درخواستی

بازار فرابورس میزبان عرضه اولیه خدیزل | 10 درصد از سهام شرکت