در حال انتقال به آدرس درخواستی

زیرمجموعه سایپا هم مجوز افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی گرفت