در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - ایران پس از بازیابی تولید قبل، آماده پیوستن به فریز نفتی است