در حال انتقال به آدرس درخواستی

نخستین محموله محصولات پتروشیمی ایران به اروپا می رسد