در حال انتقال به آدرس درخواستی

جان کری: بانک های اروپایی مطلقا آزادند با نهادهای ایرانی مبادلات پولی کنند