در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر خارجه چین: روز اجرای برجام ارزش جشن گرفتن دارد