در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - اوپك: تولید نفت ایران به 3.3 میلیون بشكه در روز رسید