در حال انتقال به آدرس درخواستی

ابراهیم یزدی: این جیمی کارتر بود که به امام خمینی در فرانسه پیام داد، نه امام به او / آمریکایی ها...